Privacy

PRIVACYVERKLARING WEBSITE NVTF (Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- uw voor- en achternaam;
- uw telefoonnummer;
- uw e-mailadres.

WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans op grond van uw lidmaatschap van de vereniging.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u geen lid bent van onze vereniging en er geen lidmaatschap wordt afgesloten.

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zie ook onze algemene privacyverklaring(hieronder).

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vberkela@gmail.com.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via vberkela@gmail.com.

www.nvtf.nl is een website van de NVTF (Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.

Wij zijn als volgt te bereiken:
postadres en vestigingsadres: Melafier 19, 3831 VR Leusden;
telefoon: 033-4943265;
e-mailadres: vberkela@gmail.com.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40478379.
 

PRIVACYVERKLARING NVTF (Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie)

In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
naam, adres en woonplaats;
telefoonnummer;
e-mailadres;
geboortedatum;
datum aanvang lidmaatschap;
bankrekeningnummer;
verzamelgebied;
deelnemen aan het rondzendverkeer;
deelnemen aan motiefcontact.

Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en wat betreft motiefcontact door de coördinator motiefcontact.

Voor de verzending van ons verenigingsblad, Thema, hebben wij een portocontract met PostNL. Met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten, c.q. zijn in hun algemene voorwaarden uw privacyrechten gewaarborgd.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan degenen waarmee wij als vereniging een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden.

Uw rechten:

 1. Recht op correctie: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
   
 2. Recht van toegang: u mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.
   
 3. Recht om gegevens te laten wissen: we kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
   
 4. Recht om bezwaar te maken: u mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie. Recht om een klacht in te dienen: in het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Uitoefenen van uw juridische rechten: om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op.
   
 5. Bewaren van uw persoonsgegevens: we zullen de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
   
 6. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy-praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Opgemaakt 25 mei 2018.

Geactualiseerd 30 oktober 2018.