Geschiedenis NVTF

Het verzamelen van postzegels op onderwerp, het beeldverzamelen, is al meer dan 100 jaar oud. Pas (of al) op 22 maart 1952 werd een landelijke organisatie opgericht die zich specifiek richt op het bevorderen van de beeldfilatelie: de "Stichting De Beeldphilatelist". De oprichting vond plaats in Hotel Terminus in Utrecht, 25 enthousiaste postzegelverzamelaars die hun sporen hadden verdiend in de "orthodoxe" filatelie, kwamen toen bij elkaar. Een half jaar later waren er al 90 leden.

 

 

          Joh. Spoorenberg

   

                                                                         

                        C.G. van Veenendaal                                                                                       D.J. Siebelink

Voorzitter werd Joh. Spoorenberg, vice-voorzitter W.H. Lutkeveld , secretaris Joh. van de Ven, penningmeester C.G. van Veenendaal en commissaris rondzending D.J. Siebelink. Op deze eerste vergadering werd ook besloten een blad uit te geven dat eveneens de naam "De Beeldphilatelist" kreeg. In 1993 blikte Arie van Mazijk uitgebreid terug op het begin van de NVTF.

Op de eerste jaarvergadering, op 28 maart 1953 in Utrecht, werd het huishoudelijk reglement en het reglement rondzendverkeer vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering van 1954 vond een bestuursreorganisatie plaats waarbij de heer Spoorenberg secretaris werd en de heer L.J. van de Pol de nieuwe voorzitter. De heer Van de Ven werd de nieuwe vice-voorzitter. In het verenigingsblad spoorde de kersverse voorzitter de leden aan om toch vooral wat actiever te worden en zich meer voor de vereniging in te zetten. 

In 1955 sloot De Beeldphilatelist zich aan bij de NBFV (thans KNBF). Op verschillende postzegeltentoonstellingen werden beeldverzamelingen getoond die veel succes oogstten.

Bij het eerste lustrum van 1957 werd Joh. van de Ven het eerste erelid van De Beeldphilatelist. Er waren toen 200 mensen ingeschreven, de contributie werd verhoogd van vijf naar zes gulden per jaar. Vanaf 1958 werd gestart met studiegroepen met een eigen viermaal per jaar verschijnend groepsnieuws. Bij Koninklijk besluit van 19 januari 1960 is de stichtingsvorm omgezet in een verenigingsvorm. De naam van de vereniging werd gemoderniseerd: de ph werd vervangen door een f. Exact acht jaar na de oprichting van de stichting verschenen op 22 maart 1960 de nieuwe statuten als bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant. In 1961 werd de eerste schriftelijke veiling georganiseerd.

  Voorzitter Van Bueren   

Bestuur 1967: Mevrouw Rummens (ledenadministratie), de heer Van Gelder (2e voorzitter), de heer Van de Pol (secretaris), de heer Van Bueren (voorzitter)

In 1976 werd J.Ph. de Leeuw de nieuwe voorzitter. Hij zou dat tot 1985 blijven. Een jaar later werd hij tot erevoorzitter benoemd. In het jubileumnummer ter gelegenheid van 40 jaar NVTF (Thema 1992-3) haalde hij herinneringen op.

                                                                                       

                                                                                                 J.Ph. de Leeuw

De Leeuw werd in 1985 opgevolgd door A. van Mazijk, die de voorzittershamer tot 1992 zou hanteren.

                                                                               

                                                                                                     A. van Mazijk

In 1979 bracht de studiegroep Fauna verschillende boekjes uit met de index van het dierenrijk. Het jaar 1982 was weer een lustrum jaar: het 30-jarig bestaan werd weer gevierd met een tentoonstelling in Amsterdam: PhilaThema '82.De volgende tentoonstellingen vond plaats in 1986 en 1989: VerTeBeeld '86 en VerTeBeeld '89.

 

Vanaf 1988 werd de nieuwsvoorziening, voorheen via het orgaan en de diverse groepsnieuwsen, gebundeld in het nieuwe verenigingsblad THEMA. De vereniging noemde zich vanaf 1988 de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF). In 1990 werd het nieuwe (huidige) logo van NVTF geïntroduceerd, een ontwerp van het toenmalige lid L. Reiz.

Een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse thematische filatelie is het in 1990 verschijnen van het "Handboek voor de Thematische Filatelie" van het lid W.E.J. van den Bold.

Pim van den Bold werd in 1991 bestuurslid, in 1992 voorzitter en bij zijn afscheid in 2004 erevoorzitter. Vanaf 1992 wordt nauwer samengewerkt met de Belgische zustervereniging Themaphila. Het jaar 1992 was ook weer een lustrumjaar: de jubileumtentoonstelling Phila-Thema werd gehouden in Huizen.  

In 2004 werd Van den Bold opgevolgd door Henk den Duijn, die tot en met 2021 voorzitter zou blijven. Helaas was er geen opvolger en daarom neemt momenteel Henk Tollenaar de functie van voorzitter waar. 

 

                                                                                                    Pim van den Bold

Een jaar later organiseerde de NVTF ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Landbouwuniversiteit Wageningen een thematische tentoonstelling over de landbouw, natuur en milieu: Luphilex '93. De belangstelling was overweldigend.


Het was druk met tentoonstellingen organiseren: in 1995 werd door de NVTF de tweede Debenelux-tentoonstelling georganiseerd, een door de Belgen twee jaar eerder begonnen tweejaarlijkse internationale thematische tentoonstelling, afwisselend georganiseerd in Duistland, België, Nederland en Luxemburg. Er was een speciaal stempel en aantekenstrookje met de naam van de vereniging, waarmee de NVTF filatelistisch dus onsterfelijk is geworden!

Het 50-jarig bestaan van de NVTF werd groots gevierd in november 2002 met de tentoonstelling Themanifestatie 2002 in Dieren. Er vond de internationale thematische tentoonstelling Eurothema (7 landen) plaats, en tevens een nationale tentoonstelling in de categorie 2 en 3, eenkader en jeugd.

 

Ook werden de leden van het eerste uur (50 jaar aaneengesloten lid) gehuldigd: de heren Van Bezooijen (foto), De Bruijn en De Stoppelaar.

 

 

In 2012 werd het 60-jarig bestaan feestelijk gevierd met een (thematisch) filatelistische dag in Amersfoort. Er waren verschillende simultaanlezingen over zeer gevarieerde thematische onderwerpen, er waren veel handelaren met materiaal voor de bezoekers.

Er is toen ook een speciaal NVTF-jubileumvelletje uitgegeven. Voor de dag was erg veel belangstelling van binnen en buiten de vereniging.

Op 25 mei 2013 vond, eveneens in Amersfoort, naast de jaarvergadering ook een heel bijzonder evenement plaats: een Guinness World Record poging. Het record van de grootste verzameling waarop schilderijen zijn afgebeeld stond sinds 2009 op 11.774 zegels. In Amersfoort is door een vakkundige jury  en ten overstaan van burgemeester L. Bolsius vastgesteld dat de verzameling van de heer J.M. van der Leeuw 19.284 verschillende schilderijen zegels bevat!!! De recordpoging is erkend, begin oktober 2013 is het certificaat ontvangen. Hiermee staat het record vast en is de in de NVTF-bijeenkomst getoonde verzameling van de heer Van der Leeuw erkend als de allergrootste!

In 2014 kreeg de vereniging de JFN Trofee, een teken van waardering van Jeugdfilatelie Nederland. Zij wordt uitgereikt aan personen en organisaties die een stimulerende rol hebben vervuld bij het promoten van de filatelie bij jeugdige verzamelaars. 

  

Voorzitter Henk den Duijn dankt Jeffrey Groeneveld, de vertegenwoordiger van JFN, voor de toekenning van de JFN Trofee (hieronder).

 

     

                     W.H. Lutkeveld, een van de oprichters van de NVTF en oud-voorzitter, naar wie de Lutkeveldtrofee is vernoemd.

Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, meestal in mei of juni. Dan zijn de jaarstukken van het vorige jaar en begroting van het komende jaar aan de orde. En de uitreiking van de Lutkeveldtrofee (voor de trouwe "werkers op de achtergrond") en soms ook van de Van de Venmedaille (voor NVTF-leden die bijzondere filatische prestaties hebben geleverd). En heel soms worden op deze vergadering ook NVTF-leden onderscheiden door de KNBF. 

 

 

                   Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2021 ontvangt Sjoerd Bangma  de Lutkeveldtrofee uit handen van de voorzitter. 

 

 

Inmiddels bestaat de vereniging ruim 70 jaar en maken we ons op voor ons 75-jarig jubileum in 2027!